De zonde van de Judeeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamanten punt staat ze gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren. Ook hun kinderen houden hun altaren en Asjerapalen in ere, bij bladerrijke bomen en op hoge heuvels. Jullie die de stad verlaten en de bergen zoeken, je rijkdom, schatten en offerhoogten laat Ik plunderen, om de zonden die jullie overal hebben begaan. Het land dat Ik je schonk, zul je moeten verlaten, Ik maak je de slaaf van je vijanden in een onbekend land. Want Mijn toorn slaat uit als een vuur en zal altijd blijven woeden.

Dit zegt de HEER:

Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land.

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

Zoals een patrijs eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd, zo is een mens die op oneerlijke wijze rijkdom verwerft. In de bloei van zijn leven verliest hij alles, als zijn einde komt, blijkt zijn dwaasheid.’

‘Een luisterrijke troon, hoog verheven vanaf het begin, dat is ons heiligdom. HEER, Bron van Israëls hoop, wie U verlaten, zullen te schande staan, wie van U weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de HEER, de Bron van levend water, verlaten. Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik U niet altijd prijzen?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
0Shares