Maleachi 1:1-8 1

Profetie. De woorden die de HEER tot Israël heeft gesproken bij monde van Maleachi. Ik heb jullie lief – zegt de HEER -, en jullie zeggen: ‘Waaruit blijkt die liefde dan?’ Zijn Jakob en Esau geen broers? – spreekt de HEER. Toch heb Ik Jakob liefgehad  en Esau gehaat. Van Esaus bergland maakte Ik een wildernis, Edoms grondgebied heb Ik aan de jakhalzen van de woestijn gegeven. Edom kan zeggen: ‘Al zijn we verslagen, we bouwen de puinhopen weer op,’ maar dit zegt de HEER van de hemelse machten:

0Shares
Lees meer ...

Maleachi 1:9-14 2

Zo zullen jullie God wel gunstig stemmen, zo zal Hij Zijn volk wel gunstig gezind zijn! Dit alles gebeurt door jullie toedoen; zou Hij Zijn volk dan nu goedgezind zijn? Het zou beter zijn als een van jullie de tempeldeuren zou sluiten en jullie het vuur op Mijn altaar niet langer zouden aansteken, want dat is toch zinloos. Ik wijs jullie af – zegt de HEER van de hemelse machten – en de offers die jullie brengen aanvaard Ik niet.

0Shares
Lees meer ...

Maleachi 2:1-9 1

Wat volgt, priesters, is Mijn besluit. Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je Mijn naam in ere moet houden – zegt de HEER van de hemelse machten -, dan zal Ik jullie met Mijn vloek treffen en vervloek Ik alles waarmee jullie gezegend zijn; Ik zal jullie zéker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte. Ik zal jullie nageslacht treffen en jullie de mest van de offerdieren in het gezicht gooien. Jullie zullen uiteindelijk zelf op de mesthoop belanden!

0Shares
Lees meer ...

Maleachi 2:10-17 2

Hebben wij niet allemaal dezelfde Vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het verbond dat Hij met onze voorouders sloot? Juda heeft trouweloos gehandeld, en in Israël en Jeruzalem heeft men zich gruwelijk misdragen. Juda heeft ontwijd wat de HEER heilig is en wat Hij liefheeft; Juda is getrouwd met een vrouw die een vreemde god vereert. Moge de HEER iedereen uit het volk van Jakob stoten die iemand beschermt die zoiets doet,

0Shares
Lees meer ...

Maleachi 3:1-11 1

Let op, Ik zal Mijn bode zenden; hij zal de weg voor Mij effenen. Opeens zal Hij naar Zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.

0Shares
Lees meer ...

Maleachi 3:12-24 2

Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land – zegt de HEER van de hemelse machten. Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over Mij gesproken – zegt de HEER -, en jullie vragen: ‘Wat hebben we dan over U gezegd?’ Jullie hebben gezegd: ‘Wat heeft het voor nut om God te dienen, wat hebben we eraan dat we Zijn voorschriften in acht nemen en ons in een boetekleed hullen voor de HEER van de hemelse machten? We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!’ Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden tegen elkaar, en de HEER hoorde het en luisterde aandachtig.

0Shares
Lees meer ...