Beter daarom uw leven en luister naar de HEER, uw God, opdat Hij afziet van het onheil dat Hij u heeft aangekondigd. Wat mijzelf betreft:

ik ben in uw handen, u kunt met mij doen wat u goed en rechtvaardig acht. Maar besef wel dat u door mij te doden onschuldig bloed vergiet, waarvoor u zelf, deze stad en de inwoners zullen boeten, want werkelijk, de HEER heeft mij gestuurd om u te waarschuwen.’ Toen zeiden de leiders en de andere aanwezigen tegen de priesters en de profeten:

‘Deze man kan niet ter dood gebracht worden, want hij heeft in de naam van de HEER, onze God, tot ons gesproken.’ En enkelen van de oudsten van het land stonden op en zeiden tegen het samengestroomde volk:

‘Toen Hizkia koning van Juda was trad Micha uit Moreset op als profeet. Hij zei tegen het volk van Juda:

“Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

De Sion zal als een akker worden omgeploegd, Jeruzalem zal tot een puinhoop worden, de tempelberg tot een overwoekerde heuvel.” Maar hebben koning Hizkia en de bevolking van Juda Micha ter dood gebracht? Hizkia had ontzag voor de HEER en wist Hem gunstig te stemmen, zodat de HEER afzag van het onheil dat Hij hun had aangekondigd. Als we deze man doden, roepen we groot onheil over ons af!’

Er was nog een ander die als profeet optrad in de naam van de HEER:

Uria uit Kirjat-Jearim, de zoon van Semaja. Ook hij profeteerde tegen Jeruzalem en Juda, en hij verkondigde hetzelfde als Jeremia. Toen koning Jojakim, de bevelhebbers en de raadsheren zijn profetieën hoorden, wilde de koning hem ter dood laten brengen. Uria kwam dat te weten en vluchtte in paniek naar Egypte. Maar de koning stuurde Elnatan, de zoon van Achbor, met een aantal mannen achter hem aan. Ze haalden Uria terug en leidden hem voor koning Jojakim, die hem liet doden. Zijn lijk liet hij in een gewoon volksgraf werpen.

Maar Jeremia werd beschermd door Achikam, de zoon van Safan, zodat hij niet werd uitgeleverd aan het volk, dat hem wilde doden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
0Shares