2 Tessalonicenzen 1:1-12 De tweede brief aan de Tessalonicenzen

Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Lijden voor het koninkrijk van God. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Wij spreken dan ook in de gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan.

0Shares
Lees meer ...

2 Tessalonicenzen 2:1-12 Wat voorafgaat aan de komst van de Heer 1

Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met Hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan.

0Shares
Lees meer ...

2 Tessalonicenzen 3:1-18 Doe uw dagelijks werk

Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. Bid ook dat wij worden behoed voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is betrouwbaar. Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. De Heer geeft ons de overtuiging dat u doet wat wij u opdragen en dat zult blijven doen. Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven.

0Shares
Lees meer ...