Page 1 of 6
1 2 3 6

Spreuken 1:20-33 Oproep van Wijsheid

Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem, ze laat zich horen bij de poorten, te midden van alle rumoer roept ze uit: ‘Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid, willen jullie, spotters, blijven spotten, haten jullie, dwazen, kennis? Luister, neem mijn berispingen ter harte-dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid.

0Shares
Lees meer ...

Spreuken 2:1-22 Wijsheid komt van de HEER

Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat- dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven.
Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie rechtschapen is, geeft Hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is Hij een schild.

0Shares
Lees meer ...

Spreuken 3:1-17 Heb ontzag voor de HEER 1

Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

0Shares
Lees meer ...

Spreuken 3:18-35 Heb ontzag voor de HEER 2

Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen. De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. Door Zijn kennis brak het water los uit de diepte en druppelt er dauw uit de wolken. Mijn zoon, streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad, verlies die nooit uit het oog. Ze zullen een bron van leven voor je zijn, een sieraad om je hals.

0Shares
Lees meer ...

Spreuken 4:1-14 Laat je beschermen door de wijsheid 1

Zonen, luister naar de lessen van je vader, wees vol aandacht en kom tot begrip. Wat ik je leer is waardevol, sla dus mijn onderricht niet in de wind. Ik was mijn vaders beminde zoon, mijn moeders lieveling. Mijn vader leerde mij: ‘Laat je hart mijn woorden bewaren, handel naar mijn richtlijnen, dan gaat het je goed.

0Shares
Lees meer ...

Spreuken 4:15-27 Laat je beschermen door de wijsheid 2

Mijd hun weg, betreed hem niet, ga eraan voorbij, loop door. Ze gaan niet slapen voor ze kwaad hebben gedaan; wanneer ze anderen niet ten val brengen, worden ze van hun rust beroofd. Ze doen zich te goed aan het brood van goddeloosheid, zwelgen in de wijn van het geweld. De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.

0Shares
Lees meer ...

Spreuken 5:1-23 Mijd lichtzinnige vrouwen

Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid, schenk mijn inzicht een aandachtig oor, opdat bezonnenheid je blijft behoeden, kennis over je waakt bij wat je zegt tegen een lichtzinnige vrouw. Van haar lippen komen gladde praatjes, haar mond spreekt honingzoete woorden, maar uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar pad voert naar het graf, haar voeten dalen af in het dodenrijk.
Ze wil dat je de weg die naar het leven leidt niet inslaat, haar valse sporen volg je zonder dat je het beseft.

0Shares
Lees meer ...

Spreuken 6:1-19 Waarschuwingen wijzen de weg door het leven

Mijn zoon, als je borg staat voor een ander, hem dat met handslag hebt beloofd, als je aan je woord gebonden bent, vastgeketend zit aan je belofte- bevrijd je dan, mijn zoon, want die ander heeft je in zijn greep. Vooruit, vat moed, ga op hem af, ga niet slapen, gun jezelf geen rust voordat je je van hem hebt losgemaakt, zoals een gazelle ontkomt aan de jager, een vogel ontsnapt aan de vogelaar.

0Shares
Lees meer ...

Spreuken 6:20-35 Laat je niet in met de vrouw van een ander

Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet. Bind hun onderricht voor altijd op je hart, wind het om je hals. Moge het je leiden op de wegen die je gaat, moge het over je waken als je slaapt, moge het je raden als je wakker wordt. Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven. Hun onderricht beschermt je tegen lichtzinnige vrouwen, tegen de gladde woorden van een afgedwaalde vrouw.

0Shares
Lees meer ...
Page 1 of 6
1 2 3 6