Chaldeeën, jullie hebben Mijn bezit geplunderd. Ook al waren jullie toen vol blijdschap, ook al hieven jullie vreugdekreten aan, ook al sprongen jullie op als kalveren die mogen dorsen, hinnikten jullie als hengsten – jullie moeder zal te schande staan, de vrouw die je gedragen heeft, wordt vernederd. Ze wordt de geringste onder de volken, een uitgedroogde vlakte, een dorre woestijn. Door de toorn van de HEER wordt Babel ontvolkt, heel de stad wordt een woestenij. Ieder die daar komt zal huiveren, de adem stokt hem in de keel om het onheil dat haar heeft getroffen. Stel je op in slagorde rond Babel! Boogschutters, leg aan, spaar je pijlen niet, want Babel heeft tegen de HEER gezondigd. Hef strijdkreten aan, omsingel de stad, ze zal zich overgeven. De torens storten in, de muren worden geslecht. Voltrek aan de stad de wraak van de HEER, doe met haar wat ze zelf heeft gedaan. Dood de zaaiers van Babel, roei de maaiers in de oogsttijd uit. Door het moordend geweld vlucht ieder naar zijn eigen volk, keert ieder naar zijn eigen land terug. Israël was een dolend schaap, door leeuwen van de kudde verdreven. Eerst viel het ten prooi aan de koning van Assyrië, een ander kloof daarna de botten af:

Nebukadnessar, de koning van Babylonië.

Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik ga de koning van Babylonië en zijn land straffen, zoals Ik de koning van Assyrië heb gestraft, en Ik zal Israël terugbrengen naar zijn weidegrond. Het zal weer op de Karmel en de Basan grazen, en het zal in het bergland van Efraïm en Gilead zijn honger stillen – spreekt de HEER. In die dagen, in die tijd, zal Ik onderzoeken of er nog wandaden op Israëls rekening staan. Ze zullen er niet zijn. En Ik zal onderzoeken of Juda nog zonden op zijn rekening heeft staan. Ik zal ze niet vinden, want allen die Ik in leven laat, zal Ik vergeven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
0Shares