Chaldeeën, jullie hebben Mijn bezit geplunderd. Ook al waren jullie toen vol blijdschap, ook al hieven jullie vreugdekreten aan, ook al sprongen jullie op als kalveren die mogen dorsen, hinnikten jullie als hengsten – jullie moeder zal te schande staan, de vrouw die je gedragen heeft, wordt vernederd. Ze wordt de geringste onder de volken, een uitgedroogde vlakte, een dorre woestijn. Door de toorn van de HEER wordt Babel ontvolkt, heel de stad wordt een woestenij. Ieder die daar komt zal huiveren, de adem stokt hem in de keel om het onheil dat haar heeft getroffen. Stel je op in slagorde rond Babel! Boogschutters, leg aan, spaar je pijlen niet, want Babel heeft tegen de HEER gezondigd. Hef strijdkreten aan, omsingel de stad, ze zal zich overgeven. De torens storten in, de muren worden geslecht. Voltrek aan de stad de wraak van de HEER, doe met haar wat ze zelf heeft gedaan. Dood de zaaiers van Babel, roei de maaiers in de oogsttijd uit. Door het moordend geweld vlucht ieder naar zijn eigen volk, keert ieder naar zijn eigen land terug. Israël was een dolend schaap, door leeuwen van de kudde verdreven. Eerst viel het ten prooi aan de koning van Assyrië, een ander kloof daarna de botten af:

Nebukadnessar, de koning van Babylonië.

Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik ga de koning van Babylonië en zijn land straffen, zoals Ik de koning van Assyrië heb gestraft, en Ik zal Israël terugbrengen naar zijn weidegrond. Het zal weer op de Karmel en de Basan grazen, en het zal in het bergland van Efraïm en Gilead zijn honger stillen – spreekt de HEER. In die dagen, in die tijd, zal Ik onderzoeken of er nog wandaden op Israëls rekening staan. Ze zullen er niet zijn. En Ik zal onderzoeken of Juda nog zonden op zijn rekening heeft staan. Ik zal ze niet vinden, want allen die Ik in leven laat, zal Ik vergeven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 17:15-27 2
0Shares