De priesters schenk Ik overvloedig offervlees. Ik overstelp Mijn volk met al het goede – spreekt de HEER.

Dit zegt de HEER:

In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen, zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Maar dit zegt de HEER:

Huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond – spreekt de HEER. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren naar hun eigen land terug – spreekt de HEER.

Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt:

“U hebt mij geslagen als een jonge os die nog niet is afgericht. Breng mij bij U terug, laat mij terugkeren, want U, HEER, bent mijn God. Ik ben tot inkeer gekomen, ik sla mijzelf nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw, ik schaam mij diep, ga gebukt onder de zonden van mijn jeugd.” Is Efraïm niet Mijn geliefde zoon, is hij niet Mijn oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn beeld in Mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik móet Mij over hem ontfermen – spreekt de HEER.

Zet mijlpalen neer, plaats bakens, richt je aandacht op de weg die je volgt. Keer terug, vrouwe Israël, keer terug naar je steden. Hoe lang nog blijf je talmen, hoe lang nog blijf je eigenzinnig, vrouwe Israël? De HEER zal iets nieuws op aarde scheppen:

een vrouw maakt een man het hof.

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik zal hun lot ten goede keren, en dan zal in de steden van Juda, in het hele land, opnieuw te horen zijn:

“Moge de HEER je zegenen, Jeruzalem, woonplaats van gerechtigheid, heilige berg!” Stedelingen, boeren en herders zullen weer in Juda wonen. Wie dorstig zijn, zal Ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef Ik kracht.’

Hierop ontwaakte ik en sloeg mijn ogen op. De slaap had mij goedgedaan.

‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en met dieren. Zoals Ik niet aarzelde om hen uit te rukken en te verwoesten, af te breken, kwaad te doen en te vernietigen, zo zal Ik niet aarzelen om hen te planten en op te bouwen – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
0Shares