Alleen de HEER is rechtvaardig en brengt redding.

Dit zegt de HEER:

De Egyptenaren met hun schatten, de Nubiërs met hun rijkdom en de rijzige Sabeeërs, zij zullen komen en jullie toebehoren. Ze komen in ketenen en volgen je, ze buigen voor je en belijden:

‘Bij u alleen is een God, er is geen andere god, niet één.’  En:

‘Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt.’ De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en worden gehoond, ze worden samen te schande gemaakt. Maar Israël wordt door de HEER gered, Hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, in alle eeuwigheid niet. 

Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – Hij is God! -, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – niet als chaos schiep Hij de aarde, maar om te bewonen heeft Hij haar gevormd:

Ik ben de HEER, er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, Ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd:

‘Zoek Mij in de chaos.’ Nee, Ik ben de HEER, al wat Ik zeg is rechtvaardig, wat Ik aankondig is waarachtig. 

Laten de ontkomen volken zich verzamelen, laat hen allen naderbij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een god die niet redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel:

Wie heeft dit van meet af aan laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was Ik dat niet, de HEER? Buiten Mij is er geen god. Alleen Ik ben een rechtvaardige God, alleen Ik breng redding. Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want Ik ben God, er is geen ander. Ik heb bij Mijzelf gezworen:

Uit Mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat Ik spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij Mij zweren. ‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen, ‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen Hem keerden zullen tot Hem komen en beschaamd staan. Heel het nageslacht van Israël zal bij de HEER recht vinden en zich gelukkig prijzen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 4:1-6
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 39:1-8
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
0Shares