Ik ben de goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede Herder. Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef Mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar Mijn stem luisteren:

dan zal er één kudde zijn, met één Herder. De Vader heeft Mij lief omdat Ik Mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt Mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen–dat is de opdracht die Ik van Mijn Vader heb gekregen.’

Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat Hij zei. Veel mensen zeiden:

‘Hij is bezeten, Hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar Hem?’ Maar anderen zeiden:

‘Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
0Shares