Toen Hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder Zijn gehoor ook Farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat Hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem:

‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen zich af te vragen:

Wie is die man dat Hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen:

‘Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen:

“Uw zonden zijn u vergeven” of:

“Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En Hij zei tegen de verlamde:

‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag:

‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
0Shares