Toen Hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder Zijn gehoor ook Farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat Hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem:

‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen zich af te vragen:

Wie is die man dat Hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen:

‘Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen:

“Uw zonden zijn u vergeven” of:

“Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En Hij zei tegen de verlamde:

‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag:

‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares