Toen de hogepriesters en de Farizeeën Zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat Hij over hen sprak. Ze wilden Hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men Hem voor een profeet hield.

Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis:

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht:

“Zeg tegen de genodigden:

‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!'” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren:

“Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem:

“Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars:

“Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
0Shares