Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. De duivel zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde:

‘Er staat geschreven:

“De mens leeft niet van brood alleen.”‘ Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem:

‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ Maar Jezus antwoordde:

‘Er staat geschreven:

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”‘ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven:

“Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken.” En ook:

“Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U Uw voet niet zult stoten aan een steen.”‘ Maar Jezus antwoordde:

‘Er is gezegd:

“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”‘ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
0Shares