Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. De duivel zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde:

‘Er staat geschreven:

“De mens leeft niet van brood alleen.”‘ Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem:

‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ Maar Jezus antwoordde:

‘Er staat geschreven:

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”‘ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen Hem:

‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven:

“Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken.” En ook:

“Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U Uw voet niet zult stoten aan een steen.”‘ Maar Jezus antwoordde:

‘Er is gezegd:

“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”‘ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
0Shares