Toen Jezus aan het eind was gekomen van Zijn toespraak tot de menigte ging Hij Kafarnaüm in. Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar Hem toe om Hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij Hem op aan mee te gaan. Ze zeiden:

‘De man die U dit verzoekt, verdient het dat U hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar Hem toe stuurde met de mededeling:

‘Heer, spaar U de moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar U toe te gaan. Maar U hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg:

“Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere:

“Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg:

“Doe dit!” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich over hem; Hij keerde zich om naar de menigte die Hem volgde en zei:

‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
0Shares