Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen:

‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan. Want Hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat Hij is gegeseld, zal Hij worden gedood, maar op de derde dag zal Hij opstaan.’ De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus’ woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat Hij had gezegd.

Toen Hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem:

‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’ Daarop riep de blinde:

‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder:

‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij Hem moest brengen. Toen deze voor Hem stond, vroeg Hij hem:

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde:

‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei:

‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares