Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen:

‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan. Want Hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat Hij is gegeseld, zal Hij worden gedood, maar op de derde dag zal Hij opstaan.’ De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus’ woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat Hij had gezegd.

Toen Hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem:

‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’ Daarop riep de blinde:

‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder:

‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij Hem moest brengen. Toen deze voor Hem stond, vroeg Hij hem:

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde:

‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei:

‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
0Shares