Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.’ Jezus strekte Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem: ‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en brengt als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.’

Toen Hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar Hem toe die Hem om hulp smeekte. ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas zijn slaaf.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
0Shares