Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.’ Jezus strekte Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem: ‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en brengt als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.’

Toen Hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar Hem toe die Hem om hulp smeekte. ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas zijn slaaf.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
0Shares