Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan:

‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde:

‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei:

‘Weid Mijn lammeren.’ Nog eens vroeg Hij:

‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde:

‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei:

‘Hoed Mijn schapen, ‘ en voor de derde maal vroeg Hij hem:

‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei:

‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei:

‘Weid Mijn schapen. Waarachtig, Ik verzeker je:

toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij:

‘Volg Mij.’

Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde–de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou verraden. Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus:

‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ Maar Jezus antwoordde:

‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat Ik kom. Maar jij moet Mij volgen.’ Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd:

‘Hij zal niet sterven, ‘maar:

‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat Ik kom.’

Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan:

als al Zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
0Shares