Vanaf die tijd begon Jezus Zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam Hem ter zijde en begon Hem fel terecht te wijzen:

‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden:

‘Ga terug, achter Mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ Toen zei Jezus tegen Zijn leerlingen:

‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van Zijn engelen en bekleed met de stralende luister van Zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie:

sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en Zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
0Shares