In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:

“Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.”

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
0Shares