Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden:

‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ Jezus wist wel dat Zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen:

‘Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij eerst was? De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat Ik gezegd heb is Geest, en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren. ‘Daarom heb Ik jullie gezegd, ‘zei Hij, ‘dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf:

‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord:

‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.’ Jezus zei:

‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ Hiermee doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou Hem uitleveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
0Shares