Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden:

‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ Jezus wist wel dat Zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen:

‘Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij eerst was? De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat Ik gezegd heb is Geest, en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren. ‘Daarom heb Ik jullie gezegd, ‘zei Hij, ‘dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf:

‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord:

‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.’ Jezus zei:

‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ Hiermee doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou Hem uitleveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares