Vervolgens zei Hij:

‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader:

“Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht:

De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen:

“Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader, “zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten:

“Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
0Shares