Vervolgens zei Hij:

‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader:

“Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht:

De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen:

“Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader, “zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten:

“Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
0Shares