Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en Zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem:

‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak Zijn moeder de bedienden aan:

‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden:

‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij:

‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde–hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel–riep hij de bruidegom en zei tegen hem:

‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo Zijn grootheid en Zijn leerlingen geloofden in Hem.

Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met Zijn moeder, Zijn broers en Zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
0Shares