Jezus week met Zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde Hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar Hem toe, omdat ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed. Hij zei tegen Zijn leerlingen dat ze een boot voor Hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat Hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om Hem aan te raken, want Hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten Hem zagen, vielen ze voor Hem neer en schreeuwden:

‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie Hij was.

Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie Hij Zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar Hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die Hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die Hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent), Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem heeft uitgeleverd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
0Shares