Jezus week met Zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde Hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar Hem toe, omdat ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed. Hij zei tegen Zijn leerlingen dat ze een boot voor Hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat Hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om Hem aan te raken, want Hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten Hem zagen, vielen ze voor Hem neer en schreeuwden:

‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie Hij was.

Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie Hij Zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar Hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die Hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die Hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent), Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem heeft uitgeleverd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
0Shares