Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei:

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, Ik verzeker u:

als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen:

waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Nu ben Ik doodsbang. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel:

‘Ik heb Mijn grootheid getoond en Ik zal Mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden:

‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. Jezus zei:

‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar Mij toe halen.’ Daarmee bedoelde Hij de wijze waarop Hij zou sterven. ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven, ‘zeiden de mensen, ‘waarom zegt U dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ ‘Nog een korte tijd is het Licht bij u, ‘antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het Licht zolang u het Licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het Licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
0Shares