Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei:

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, Ik verzeker u:

als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen:

waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Nu ben Ik doodsbang. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel:

‘Ik heb Mijn grootheid getoond en Ik zal Mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden:

‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. Jezus zei:

‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar Mij toe halen.’ Daarmee bedoelde Hij de wijze waarop Hij zou sterven. ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven, ‘zeiden de mensen, ‘waarom zegt U dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ ‘Nog een korte tijd is het Licht bij u, ‘antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het Licht zolang u het Licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het Licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
0Shares