Nog voor Hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen:

‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de Meester nog lastig?’ Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge:

‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ Hij stond niemand toe om met Hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen:

‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ Ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij Hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar:

‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat:

‘Meisje, Ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

Hij vertrok weer en ging naar Zijn vaderstad, gevolgd door Zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden:

‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die Zijn handen tot stand brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen Zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan Hem. Jezus zei tegen hen:

‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
0Shares