Nog voor Hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen:

‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de Meester nog lastig?’ Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge:

‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ Hij stond niemand toe om met Hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen:

‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ Ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij Hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar:

‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat:

‘Meisje, Ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

Hij vertrok weer en ging naar Zijn vaderstad, gevolgd door Zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden:

‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die Zijn handen tot stand brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen Zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan Hem. Jezus zei tegen hen:

‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
0Shares