Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen:

‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Iets verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
0Shares