Daarop maakte Hij de steden waar bijna al Zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen:

‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares