Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. Bid daarom als volgt:
 
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
0Shares