In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem:

‘Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde:

‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik namens Mijn Vader doe getuigt over Mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij Mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven:

ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van Mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.’

Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, zei Jezus:

‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’ ‘Voor een goede daad zullen we U niet stenigen, ‘antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering:

U bent een mens, maar U beweert dat U God bent!’ Jezus zei:

‘Staat er in uw wet niet geschreven:

“Ik heb gezegd:

‘U bent goden'”? De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, hoe kunt u Mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben? Als wat Ik doe niet van Mijn Vader komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat Ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ En weer wilden ze Hem grijpen, maar Hij ontsnapte. Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef Hij. Veel mensen kwamen naar Hem toe; ze zeiden:

‘Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’ En velen kwamen daar tot geloof in Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
0Shares