In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem:

‘Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde:

‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik namens Mijn Vader doe getuigt over Mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij Mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven:

ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van Mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.’

Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, zei Jezus:

‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’ ‘Voor een goede daad zullen we U niet stenigen, ‘antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering:

U bent een mens, maar U beweert dat U God bent!’ Jezus zei:

‘Staat er in uw wet niet geschreven:

“Ik heb gezegd:

‘U bent goden'”? De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, hoe kunt u Mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben? Als wat Ik doe niet van Mijn Vader komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat Ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ En weer wilden ze Hem grijpen, maar Hij ontsnapte. Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef Hij. Veel mensen kwamen naar Hem toe; ze zeiden:

‘Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’ En velen kwamen daar tot geloof in Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
0Shares