Nog voor Hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen:

‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ Maar Jezus hoorde het en zei:

‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei:

‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven maar slaapt.’ Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem:

‘Meisje, sta op!’ Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd; Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
0Shares