Nog voor Hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen:

‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ Maar Jezus hoorde het en zei:

‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei:

‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven maar slaapt.’ Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem:

‘Meisje, sta op!’ Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd; Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
0Shares