Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij Zijn gebed beëindigd had, zei een van Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen:

‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:

“Vader, laat Uw naam geheiligd worden en laat Uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”‘

Daarna zei Hij tegen hen:

‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt:

“Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt:

“Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg Ik jullie:

vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
0Shares