Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde:

‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’

Jezus sprak hem streng toe en zei:

‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden:

‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

‘s Avonds laat, toen de Zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en Hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
0Shares