Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde:

‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’

Jezus sprak hem streng toe en zei:

‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden:

‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

‘s Avonds laat, toen de Zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en Hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
0Shares