Toen Hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg Hij honger. Langs de weg zag Hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei Hij tegen de boom:

‘Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd:

‘Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?’ Jezus antwoordde:

‘Ik verzeker jullie:

als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen:

“Kom van je plaats en stort je in zee, “en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
0Shares