Toen Hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg Hij honger. Langs de weg zag Hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei Hij tegen de boom:

‘Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd:

‘Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?’ Jezus antwoordde:

‘Ik verzeker jullie:

als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen:

“Kom van je plaats en stort je in zee, “en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
0Shares