Eens liep Hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. ‘Kijk eens!’ zeiden de Farizeeën tegen Hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ Maar Hij antwoordde:

‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen–Abjatar was toen hogepriester–en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ En Hij voegde eraan toe:

‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook Heer en Meester over de sabbat.’

Weer ging Hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op Hem om te zien of Hij die op sabbat zou genezen, zodat ze Hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand:

‘Kom in het midden staan.’ Aan de anderen vroeg Hij:

‘Wat mag men op sabbat doen:

goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei Hij tegen de man die in het midden stond:

‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De Farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze Hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
0Shares