Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei:

‘Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ De Farizeeën wierpen tegen:

‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over Uzelf.’ Maar Jezus ging verder:

‘Ook al getuig Ik over Mezelf, toch is Mijn getuigenis betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over niemand. En wanneer Ik toch een oordeel vel, is Mijn oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die Mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, Ik getuig over Mezelf, en de Vader die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’ Toen vroegen ze:

‘Waar is Uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch Mijn Vader, ‘antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou kennen zou u Mijn Vader ook kennen.’ Dit zei Hij in de schatkamer van de tempel, waar Hij onderricht gaf. Niemand greep Hem, want Zijn tijd was nog niet gekomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
0Shares