Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:

‘Let op, Ik zend mijn bode voor je uit, Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn:

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht Zijn paden!”‘ Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde:

‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel:

‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor Hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
0Shares