Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:

‘Let op, Ik zend mijn bode voor je uit, Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn:

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht Zijn paden!”‘ Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde:

‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel:

‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor Hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
0Shares