Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde:

‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan:

“De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet:

‘Zeg tegen Sion:

“Kijk, je Koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”‘ De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord:

‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ Jezus ging de tempel binnen, Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe:

‘Er staat geschreven:

“Mijn huis moet een huis van gebed zijn, “maar jullie maken er een rovershol van!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
0Shares