Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde:

‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan:

“De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet:

‘Zeg tegen Sion:

“Kijk, je Koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”‘ De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord:

‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ Jezus ging de tempel binnen, Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe:

‘Er staat geschreven:

“Mijn huis moet een huis van gebed zijn, “maar jullie maken er een rovershol van!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
0Shares