De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in Zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in Zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’

Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis.

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares