De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in Zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in Zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’

Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis.

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
0Shares