Daarna ging Hij naar buiten en zag Hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem:

‘Volg Mij!’ Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De Farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen Zijn leerlingen:

‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ Maar Jezus antwoordde:

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’

Ze zeiden tegen Hem:

‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de Farizeeën doen, maar die van U eten en drinken maar.’ Jezus zei:

‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’ Hij vertelde hun ook een gelijkenis:

‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers:

“De oude wijn is goed!”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
0Shares