Daarna ging Hij naar buiten en zag Hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem:

‘Volg Mij!’ Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De Farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen Zijn leerlingen:

‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ Maar Jezus antwoordde:

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’

Ze zeiden tegen Hem:

‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de Farizeeën doen, maar die van U eten en drinken maar.’ Jezus zei:

‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’ Hij vertelde hun ook een gelijkenis:

‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers:

“De oude wijn is goed!”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
0Shares