Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Hij nog een gelijkenis, aangezien Hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei:

‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen:

“Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.” Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap:

“We willen niet dat die man koning over ons wordt!” Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei:

“Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.” Zijn meester zei:

“Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.” De tweede kwam zeggen:

“Uw geld, heer, heeft het vijfvoudige opgebracht.” Tegen hem zei hij:

“Jij krijgt het bestuur over vijf steden.”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
0Shares