Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei:

‘Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor Mij en Mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer Hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van Zijn Vader.’

Verder zei Hij ook nog:

‘Ik verzeker jullie:

sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
0Shares