Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg:

‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde:

‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
0Shares