Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg:

‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde:

‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
0Shares