‘Waarachtig, Ik verzeker u:

wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde.

Hij ging verder:

‘Waarachtig, Ik verzeker u:

Ik ben de Deur voor de schapen. Wie vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de Deur:

wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
0Shares