Toen zeiden de leerlingen:

‘Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.’ Jezus vroeg:

‘Nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed:

Ik heb de wereld overwonnen.’ Zo sprak Hij. Daarna sloeg Jezus Zijn ogen op naar de hemel en zei:

‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen. Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. Vader, verhef Mij nu tot Uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.

Ik heb aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt Uw naam bekendgemaakt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben Uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
0Shares