Toen zeiden de leerlingen:

‘Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.’ Jezus vroeg:

‘Nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed:

Ik heb de wereld overwonnen.’ Zo sprak Hij. Daarna sloeg Jezus Zijn ogen op naar de hemel en zei:

‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen. Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. Vader, verhef Mij nu tot Uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.

Ik heb aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt Uw naam bekendgemaakt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben Uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
0Shares