Toen het zover was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen:

‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van Mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie:

Ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei:

‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want Ik zeg jullie:

vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:

‘Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei:

‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt.

Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’ Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
0Shares