Toen Hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande Farizeeër ging, waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze Hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de Farizeeën:

‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de Farizeeën en wetgeleerden zei Hij:

‘Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ En daarop hadden ze geen antwoord. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:

‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen:

“Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen:

“Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
0Shares