Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op Zijn glorierijke troon.

Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de Koning tegen de groep rechts van zich zeggen:

“Jullie zijn door Mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:

“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” En de Koning zal hun antwoorden:

“Ik verzeker jullie:

alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” Daarop zal Hij ook de groep aan Zijn linkerzijde toespreken:

“Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit Mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden:

“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd?” En Hij zal hun antwoorden:

“Ik verzeker jullie:

alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
0Shares