Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op Zijn glorierijke troon.

Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de Koning tegen de groep rechts van zich zeggen:

“Jullie zijn door Mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:

“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” En de Koning zal hun antwoorden:

“Ik verzeker jullie:

alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” Daarop zal Hij ook de groep aan Zijn linkerzijde toespreken:

“Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit Mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden:

“Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd?” En Hij zal hun antwoorden:

“Ik verzeker jullie:

alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
0Shares