Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de Zon verduisterd worden en de Maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen erop uitsturen om Zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les:

zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie:

deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging:

hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ‘s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:

wees waakzaam!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
0Shares