Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar Hij de inwoners steeds op sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak met gezag. Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels:

‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Maar Jezus sprak hem streng toe en zei:

‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden:

‘Wat zijn dat voor dingen die Hij zegt? Hoe komt het dat Hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten Zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’ Het nieuws over Hem verspreidde zich overal in de streek.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
0Shares