Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar Hij de inwoners steeds op sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak met gezag. Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels:

‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Maar Jezus sprak hem streng toe en zei:

‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden:

‘Wat zijn dat voor dingen die Hij zegt? Hoe komt het dat Hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten Zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’ Het nieuws over Hem verspreidde zich overal in de streek.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
0Shares