Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen:

‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden ze:

‘Johannes de Doper heeft ons naar U gezonden om U te vragen:

“Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?”‘ Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en Hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde:

‘Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben:

blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
0Shares