Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. Iemand vroeg Hem:

‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde:

‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen:

“Heer, doe open voor ons!”, dan zal Hij antwoorden:

“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” Jullie zullen zeggen:

“We hebben in Uw bijzijn gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderricht gegeven.” Maar Hij zal tegen jullie zeggen:

“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. En bedenk wel:

er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’ Precies op dat ogenblik kwamen er enige Farizeeën die tegen Hem zeiden:

‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil U doden!’ Hij antwoordde:

‘Zeg tegen die vos:

“Let op, Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees Ik mensen, en op de derde dag bereik Ik de voltooiing.” Maar Ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem –Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie:

jullie zullen Mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen:

“Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
0Shares