Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. Iemand vroeg Hem:

‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde:

‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen:

“Heer, doe open voor ons!”, dan zal Hij antwoorden:

“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” Jullie zullen zeggen:

“We hebben in Uw bijzijn gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderricht gegeven.” Maar Hij zal tegen jullie zeggen:

“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. En bedenk wel:

er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’ Precies op dat ogenblik kwamen er enige Farizeeën die tegen Hem zeiden:

‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil U doden!’ Hij antwoordde:

‘Zeg tegen die vos:

“Let op, Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees Ik mensen, en op de derde dag bereik Ik de voltooiing.” Maar Ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem –Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie:

jullie zullen Mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen:

“Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
0Shares